معرفی محصول

پرونده

در این قسمت هر فرد اعم از مراجع، روانشناس، کاربر تعریف شده و اطلاعات فردی و اطلاعات تماس آنها ثبت می شود. در این قسمت به هر پرونده، نقشی اختصاص داده می شود، به صورت پیش فرض تمام پرونده ها مراجع هستند و نقش دیگری به فرد اضافه میشود، این نقش در تعیین دسترسی پرونده نیز تأثیر گذار است.

اتاق ها و زمان بندی

در این قسمت اتاق های مجموعه تعریف می شوند و مشخص می شود ساعات فعالیت مجموعه چگونه است و مدت زمان هر جلسه مشاوره برای نوبت دهی چقدر است. و بین هر نوبت چقدر فاصله تعیین شود.

برنامه روانشناس

به پرونده هایی که نقش روانشناسان اختصاص یافته، امکان تعیین روزهای حضور و همچین اتاق حضور داده میشود هم چنین روزهای مرخصی روانشناسان نیز درج می شود.

تقویم نوبت دهی

در این قسمت هر نوبت تعریف شده در هر اتاق، به یک روانشناس و یک مراجع اختصاص داده می شود.